Blogg

Vet du skillnaden på andragogik och pedagogik?

02 apr. 2024 | Lexicon Interactive
En flicka ser fundersam ut vid en trave böcker

Pedagogik är ju något som de allra flesta av oss är väl bekanta med. Men hur ligger det till med andragogik och vad är likheterna, skillnaderna?

Båda pedagogik och andragogik används för att beskriva olika tillvägagångsätt och metoder som påverkar lärandet.
 

Vad är pedagogik? 

Pedagogik är en term som är mer allmänt känd och använd inom utbildningssammanhang. Den kommer från det grekiska ordet "paidagogos", vilket betyder "barnledare". Pedagogik handlar om teorin och praktiken att undervisa och vägleda eleverna i deras inlärningsprocess. Det är en lärarcentrerad ansats där läraren ansvarar för att planera och leverera undervisningen. 

I pedagogiken är läraren auktoriteten och har som uppgift att förmedla kunskap och färdigheter till eleverna. Undervisningen är ofta strukturerad och organiserad i enlighet med en fördefinierad läroplan. Läraren spelar en aktiv roll och följer en mer instruktionsbaserad metod för att leda eleverna genom lärandeprocessen. 

Studerande på ett café i motljus

Vad är andragogik?

Andragogik är ett begrepp som myntades av den amerikanske pedagogen Malcolm Knowles på 1970-talet. Termen kommer från de grekiska orden "andra", som betyder "vuxen", och "agogos", som betyder "ledare". Andragogik handlar om att undervisa vuxna och erkänner att vuxna elever har unika behov, erfarenheter och motiv för att lära sig. 

I andragogiken är lärandet mer självstyrande och självdrivet. Den vuxna eleven tar en aktiv roll i sin egen inlärningsprocess och är mer delaktig i att definiera sina lärandemål. Läraren fungerar som en guide eller facilitator och skapar en interaktiv och samarbetsinriktad lärandemiljö. 

Andragogiken bygger på principer som respekt för den vuxne elevens autonomi och livserfarenheter. Den tar hänsyn till individens tidigare kunskaper och försöker koppla samman nya kunskaper med befintliga erfarenheter. Andragogiken främjar också självinriktat lärande och uppmuntrar eleverna att vara aktiva deltagare i sin egen utbildning. 

Det är viktigt att notera att andragogik och pedagogik inte är ömsesidigt exklusiva. De kan komplettera varandra och användas i olika sammanhang beroende på målgruppen och lärandemålen. 

Att förstå skillnaderna mellan andragogik och pedagogik är viktigt eftersom det kan påverka hur vi utformar och levererar utbildning. Genom att anpassa våra metoder och strategier till elevernas ålder, erfarenheter och inlärningsbehov kan vi skapa en mer effektiv och meningsfull lärandemiljö. 

Andragogik

 • Behovet av att veta varför.
 • Lärarens roll som facilitator/coach.
 • Lärandets relevans är mycket viktigt för motivationen.
 • Erfarenhetsbaserat lärande.
 • Lär i takt med behov.
 • Inre motivation viktigare än yttre.

Pedagogik

 • Nyfikenhet som drivkraft.
 • Lärarens roll som ledare.
 • Lärande genom lek och imitering.
 • Anpassning efter utvecklingsnivå.
 • Strukturerad miljö.
 • Yttre motivation viktigare än inre.
Utbildare Kenth
Mer om

Våra utbildningar

Vi hjälper er vässa organisationens egna förmågor att ta fram utbildningskoncept, hantera nya verktyg eller förbättra er interna produktion av digitalt lärande.

När ni up- eller reskillar era medarbetare med oss får ni tillgång till det mest värdefulla vi har - vår kompetens.